کود کمپوست

فروش کود کمپوست استاندارد با تاییدیه جهاد کشاورزی

فروش کود مپوست استاندارد

تولید و فروش کود کمپوست و ورمی کمپوست استاندارد، با قیمت مناسب، تولید شده از مواد اولیه باکیفیت، توانسته‌ایم محصولی مرغوب و ارزان قیمت عرضه کنیم.

فروش کود کمپوست استاندارد

آثار مخرب استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی

استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی با هدف افزایش عملکرد محصولات کشاورزی باعث افزایش خسارات زیست محیطی و کاهش حاصلخیزی خاک می‌شود. افزایش غلظت یونهای نیتریت و نیترات در خاک و همچنین آبهای سطحی و زیرسطحی، بالارفتن EC  خاک، طغیان آفات و بیماریها و بذور علف هرز، قلیایی شدن خاک و همچنین تغییر در مزه و بوی طبیعی میوه‌ها از نتایج مصرف بی رویه کودهای تجاری می‌باشد. عدم توجه به این مسائل آثار جبران ناپذیری را بر اکوسیستم زراعی و محیط زیست خواهد داشت. یکی از مهمترین راه‌های کاهش این آثار و افزایش حاصلخیزی خاک استفاده از کودهای سبز و کودهای آلی می‌باشد

مصرف کود کمپوست استاندارد و تاثیر آن در اصلاح خاک

کود کمپوست مخلوطی از کودهای  دامی و مواد گیاهی است که در اثر یک فرایند زیستی تجزیه شده و تمامی عوامل بیماری‌زا، تخم حشرات و بذور علف هرز طی این فرایند از بین می‌رود. این نوع کود دارای عناصر غذایی مورد نیاز گیاه بوده و همچنین با جذب آب و عناصر غذایی موجود در خاک آنها را به مرور در اختیار گیاه قرار می‌دهد. همین امر باعث می‌شود از هدر روی آب و عناصر غذایی در خاک جلوگیری شود. مصرف کود کمپوست استاندارد باعث افزایش تخلخل خاک شده و با اصلاح فیزیکی و شیمیایی خاک، شرایط را برای رشد و توسعه ریشه فراهم کند. با مصرف کود کمپوست استاندارد، میزان هوموس، مواد غذایی آلی و عناصر غذایی میکرو در خاک افزایش یافته که درنتیجه باعث بالا رفتن کیفیت و عملکرد محصول می‌گردد.

برای خرید و فروش کود کمپوست استاندارد و همچنین اطلاع از قیمت کود کمپوست با مدیر فروش شرکت در ارتباط باشید.

تلفن تماس:   ۰۹۱۷۳۵۲۳۸۷۱

                   ۰۹۱۷۹۱۶۶۰۱۸

 

ایمیل:       organicbeh@gmail.com

تولید و فروش کود کمپوست استاندارد

تاثیر کود کمپوست استاندارد در بهبود ساختار خاک

کمپوست به اتصال ذرات خاک بهم کمک می‌کند و به این ترتیب ساختار مناسبی را برای رشد ریشه و جذب آب و عناصر غذایی ایجاد می کند. همچنین در خاک های سبک به حفظ آب و مواد غذایی کمک می کند و در خاک های رسی و سنگین چسبندگی بین ذرات خاک را کم می کنند که درنتیجه اینکار نفوذپذیری ریشه و آب در خاک افزایش می یابد. کمپوست با تغییر در ساختار خاک از فرسایش آن جلوگیری می کند کمپوست همچنین تنوع موجودات زنده مفیدی مثل باکتریها، قارچها، کرم ها حشرات مفید و میکروارگانیسم های دیگر را در خاک افزایش می‌دهد. کود کمپوست استاندارد به دلیل اینکه قدرت جذب آب بالایی دارد حجم بیشتری آب را در خود ذخیره می کند به همین دلیل باعث کاهش روان آب در زمان بارندگی خواهد شد و از فرسایش خاک نیز جلوگیری می‌کند.

مشخصات کود کمپوست استاندارد

برای ادامه فعالیت میکروارگانیسم‌ها و تجزیه کامل کمپوست در خاک به ازت نیاز است به همین دلیل در صورتی که کود کمپوست قبل از تجزیه کامل مورد استفاده قرار گیرد میکروارگانیسمها ازت مورد نیاز خود را از خاک دریافت می‌کنند در این حالت گیاه دچار کمبود ازت خواهد شد. از طرفی به دلیل عدم حذف کامل عوامل بیماریزا، آفات و بذور علف هرز، گیاه دچار خسارت خواهد شد.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استاندارد های ملی ( رسمی ) ایران را به عهده دارد. این موسسه از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO9) ، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC) و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML) است و به عنوان تنها رابط کمیسیون کدکس غذایی (CAC ) در کشور فعالیت می کند. در نگارش این استاندارد ‌ها ضمن نگاه به شرایط کلی و نیازهای کشور، از آخرین تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره‌گیری می‌شود.

 

اصطلاحات و تعاریف مربوط به کود کمپوست استاندارد

در این استاندارد، اصطلاحات وتعاریف زیر به کارمی رود

موادآلی

مواد آلی، مواد اصلی تشکیل دهنده کمپوست می‌باشند که دراثرفعالیت ریزجانداران روی مواد اولیه حاصل شده اند و می‌‌توانند به عنوان منابع غذایی برای رشد گیاه مورد استفاده قرارگیرند.

کربن آلی

کربن آلی، کربنی است که در مواد آلی موجود در کمپوست می باشد. و در نسبت N/C اثر مستقیم دارد.

نیتروژن آمونیومی (NH4+-N )

نیتروژن آمونیومی، نیتروژنی است که درترکیب کمپوست بصورت کاتیون آمونیوم (NH4+ ) می‌باشد.

نیتروژن نیتراتی

نیتروژن نیتراتی، شامل نیتروژنی است که درترکیب کمپوست بصورت آنیون نیترات NO3 وجود دارد.

نیتروژن کل

نیتروژن کل به مجموع نیتروژن آلی و معدنی( آمونیومی و نیتراتی) گفته می شود.

نسبت C/N

نسبت  C/N بیان کننده نسبت مقدارکربن آلی به نیتروژن کل است .

هدایت الکتریکی (EC)

هدایت الکتریکی قابلیت رسانایی یک محلول را نشان می دهدکه به غلظت و نوع یون ها وابـسته اسـت . واحـد انـدازه‌گیری آن دسی زیمنس بر متر می باشد و مقدار آن بوسیله دستگاه هدایت سنج اندازه گیری می گردد.

مواد خارجی

مواد خارجی به مواد تجزیه ناپذیری از قبیل پلاستیک، فلزات، منسوجات و شیشه با قطر بیشتر از ۵ میلیمتـر اطـلاق می‌شود که درکمپوست وجود دارند.

نسبت جذب کاتیون سدیم

نسبت جذب کاتیون سدیم برابر با نسبت درصد کاتیون سدیم موجود در نمونه بـه مجمـوع درصـد کـاتیون هـای دو ظرفیتی منیزیم و کلسیم موجود در نمونه می باشد.

ظرفیت تبادل کاتیونی

ظرفیت تبادل کاتیونی معیاری از ظرفیت کمپوست در نگهداری کاتیون های قابل مبادله از قبیـل پتاسـیم، کلـسیم، سدیم و منیزیم به سطوح باردار شده منفی است.

شاخص جوانه زنی

شاخص جوانه زنی درصد جوانه زدن گیاه ترتیزک را در محلول ۱۰ درصد کود نسبت به آب مقطر نشان می دهد.

طبقه بندی

دراین استاندارد، کمپوست به دو رده “یک” و ” دو” طبقـه بنـدی مـی شـود. ایـن طبقـه بنـدی بـر اسـاس فاکتورهای کیفی صورت گرفته است و رده ” یک ” دارای کیفیت بهتری می باشد. برای ایـن کـه کمپوسـت رده ” یک ” را کسب نماید بایستی ویژگی های کود رده ” یک ” بیان شده در جدول شماره ۱ را دارا باشد .

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی کود کمپوست استاندارد

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی کود کمپوست به شرح جدول یک می‌باشد

                                                            جدول ۱- ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی کود کمپوست استاندارد

ردیفنوع ویژگیحدود قابل قبول برای رده  ۱حدود قابل قبول برای رده ۲
۱مواد آلی (براساس وزن ماده خشک)حداقل ۳۵ درصدحداقل۲۵ درصد
۲کربن آلی (براساس وزن ماده خشک)حداقل ۲۵درصدحداقل ۱۵ درصد
۳میزان ازت کل (براساس وزن ماده خشک)۱/۶-۱/۲۵ درصد۰/۵-۱/۱ درصد
۴نسبت کربن به نیتروزن (C/N )۱۵-۲۰۱۰-۱۵
۵میزان فسفربرحسب P2O5

(بر اساس وزن ماده خشک)

۱ – ۳/۸ درصد۳/۸ – ۰/۳ درصد
۶میزان پتاسیم برحسب K2O

(بر اساس وزن ماده خشک)

۰/۵- ۱/۸۰/۵ – ۱/۵
۷هدایت الکتریکی (ds/m)

(در محلول ۱۰ درصد از ماده خشک)

بیشینه ۸بیشینه ۱۴
۸PH

(در محلول ۱۰ درصد از ماده خشک)

۶-۸۶-۸
۹رطوبتبیشینه ۲۵ درصدبیشنه ۳۵درصد
۱۰میزان خاکستربیشینه۵۰ درصدبیشینه۵۰ درصد
۱۱نسبت نیترات به آمونیوم ۰/۵ تا ۳۰/۵ تا ۳
۱۲نسبت جذب کاتیون سدیمبیشینه ۱۰بیشینه ۱۰
۱۳ظرفیت تبادل کاتیونی meq/gکمینه ۱۰۰کمینه ۱۰۰
۱۴دانسیته    ( Kg/m3)۶۰۰-۳۵۰۶۰۰-۳۵۰
۱۵قطر ذراتبیشینه ۸ میلیمتربیشینه ۱۲میلیمتر
۱۶مواد خارجی باقطر بیشتر از۴ میلیمتر

(بر اساس وزن ماده خشک)

بیشینه۶ درصدبیشینه ۱۲درصد
۱۷بذر علفهای هرزنداشته باشدنداشته باشد
۱۸شاخص جوانه زنیکمینه ۷۰ درصدکمینه ۷۰ درصد

 

تولید کودهای کمپوست گام موثری در راستای کاهش آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف مواد شیمیایی است تمام مراحل تولید کود کمپوست بایستی بر اساس استانداردهای مصوب سازمان استاندارد باشد تا باعث تخریب و آلودگی محیط زیست نگردد. با تولید کود کمپوست استاندارد میتوان عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را فراهم کرد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را تغییر داد.

جدول ۲ – حد مجاز فلزات سنگین

ردیفنام فلزحد مجاز
۱آرسنیک (AS)بیشینه ۱۰
۲جیوهبیشینه ۵
۳رویبیشینه ۱۳۰۰
۴سرببیشینه ۲۰۰
۵کادمیمبیشینه ۱۰
۶کبالتبیشینه ۲۵
۷کرومبیشینه ۱۵۰
۸مسبیشینه ۶۵۰
۹مولیبدنبیشینه ۵
۱۰نیکلبیشینه ۱۲۰

 

شناخت کیفی کود کمپوست استاندار برای خریداران کمپوست بسیار مهم می باشد کمپوست استاندارد یک کمپوست بالغی است که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مشخصی دارد برخی خصوصیات فیزیکی مثل رطوبت، وزن مخصوص ظاهری، اندازه ذرات و و ظرفیت نگهداری آب اهمیت بیشتری دارد. برخی خصوصیات شیمیایی نیز شامل مقدار کربن کل، مواد جامد فرار، ظرفیت تبادل کاتیونی، نیتروژن، کل نیتروژن معدنی،  PH، هدایت الکتریکی، عناصر غذایی و عناصر سنگین است.

 

جدول ۳ برخی شاخص‌های شیمیایی کمپوست بالغ استاندارد

ردیفپارامترهای کمپوست بالغتوضیحات
۱رنگ کمپوست بالغ ساه تا قهوه‌ای تیره استرنگ کمپوست بستگی به مواد آلی و نوع استفاده از آن دارد
۲کمپوست بالغ بدون بو است با بوی خاک می‌دهدکمپوست نابالغ بوی نامطبوع تولید می‌کند
۳مواد جامد فرار کمپوست بالغ ۴۵ تا ۶۰ درصد است اندازهگیری آن بر پایه مقدار خاکستر ترکیب کودی است
۴در کمپوست بالغ نیترات بیشتر از آمونیوم استتوده کمپوست ناپایدار مقادیر نیترات بالایی دارد
۵ظرفیت تبادل کاتیونی CEC  کمپوست بالغ بیشتر از ۶۰  Cmol است

 

شرکت بهسازان کمپوست تلاش کرده در تمامی مراحل تولید کود کمپوست استاندارد های مد نظر سازمان استاندارد را بکار بگیرد و کود کمپوست باکیفیتی تولید نموده و به بازار عرضه کند.

برای خرید کود کمپوست استاندارد و همچنین اطلاع از قیمت کود کمپوست با مدیر فروش شرکت در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۰۹۱۷۳۵۲۳۸۷۱

                ۰۹۱۷۹۱۶۶۰۱۸

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.