کود کمپوست

اصلاح خاک های شور با مصرف کود کمپوست

اصلاح شوری خاک

کود کمپوست علاوه بر تامین عناصر غذایی، و اصلاح ساختار خاک از آن می‌توان به عنوان کاهش دهنده شوری خاک و اصلاح خاک های شور استفاده کرد.

 

اصلاح شوری خاک

طبق تحقیقات انجام شده برای اصلاح خاک های شور می‌توان از کود کمپوست و دیگر کودهای آلی کمک گرفت. شوری خاک بعد از تنش خشکی مهمترین عامل تاثیر گذار بر کشاورزی است. بخش زیادی از زمین های زراعی دنیا تحت تنش شوری قرار دارند. بالا آمدن سطح آب های زیرزمینی و همچنین افزایش تبخیر، باعث تجمع املاح از طریق لوله‌های موئینه در سطح خاک شده و به مرور شوری خاک را افزایش می دهد که درنتیجه آن کاهش حاصلخیزی خاک و کاهش عملکرد محصول را خواهیم داشت.

خاک های شور و قلیایی به دلیل شرایط فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی نامناسبی که دارند میزان عملکرد محصولات کشاورزی را به شدت کاهش می‌ دهند. شوری خاک از طریق ایجاد تنش اسمزی و افزایش سمیت یونی به گیاه اسیب می زند. استفاده از کودهای آلی خصوصاً کود کمپوست می تواند راهکار مناسبی برای کمک به اصلاح خاک های شور و قلیایی باشد. خاک های شور بر فعالیت میکروارگانیسم ها و همچنین ویژگیهای بیوشیمیایی خاک تاثیر می گذارد افزایش شوری خاک باعث کاهش تنفس موجودات ریز خاک و همچنین فعالیت فسفاتاز های اسیدی و قلیایی می گردد. استفاده از کودهای آلی در اینگونه خاک ها باعث تعدیل اثرات شوری بر این فعالیت ها می شود.

بررسی ها نشان می‌دهد که استفاده از کود کمپوست و مواد آلی در خاک‌های شور باعث شستشوی سدیم شده که درنتیجه سدیم قابل تبادل و قابلیت هدایت الکتریکی کاهش می یابد. استفاده از کود کمپوست همچنین  باعث افزایش نفوذپذیری خاک شده که در پی آن عناصر ایجاد کننده شوری به اعماق پایین‌تر نفوذ کرده و از دسترس ریشه گیاه خارج می‌شود.

 

تاثیر کود کمپوست بر PH خاک

در فرایند پوسیدن مواد آلی در خاک گاز دی اکسید کربن و اسید های آلی تولید می شوند این اسید‌ها باعث کاهش PH  خاک می شود در صورت استفاده مداوم کود کمپوست در خاک های قلیایی این خاک‌ها نیز به مرور اصلاح می شوند کود کمپوست شرکت بهسازان به دلیل اینکه دارای درصدی گوگرد نیز می باشد به کاهش PH خاک کمک کرده و خاک‌های قلیایی نیز اصلاح می‌شوند.

استفاده از کود کمپوست برای کمک به اصلاح خاک‌های شور و قلیایی می‌توان به عنوان یک روش مناسب و بسیار ارزان قیمت نسبت به دیگر روش‌ها یاد کرد. کود کمپوست به دلیل اینکه شرایط را برای رشد میکروارگانیسم‌ها فراهم می‌کند و همچنین عناصر مورد نیاز گیاه را تامین می‌کند باعث افزایش رشد گیاهان در خاک های شور می‌گردد.

با مصرف کود کمپوست کربن آلی محلول خاک نیز افزایش می یابد که به حلالیت بیشتر نمک ها کمک کرده و  شرایط آبشویی آنها را فراهم می کند. همچنین با افزایش کربن آلی خاک عناصر غذایی قابل دسترس را افزایش می‌یابد. استفاده از کود کمپوست در خاک شور سبب افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC) شده که در این حالت کلسیم، پتاسیم و منیزیم، بیشتر از سدیم جذب می شوند

 

تاثیر کمپوست بر هدایت الکتریکی خاک(EC)

نتایج تحقیقات نشان داد که  استفاده از کود کمپوست باعث کاهش هدایت الکتریکی خاک شده است. که این کاهش در نتیجه حذف نمک به دلیل مناسب شدن شرایط آبشویی می باشد. در حقیقت کود کمپوست عناصر محلول در خاک را افزایش می دهد که این امر سرعت آبشویی را افزایش می‌دهد. برای استفاده بهینه از اراضی و منابع آب شور استفاده از کود کمپوست همراه با گیاهان مقاوم به شوری توصیه می‌شود.

 

تاثیر مصرف کود کمپوست در افزایش درصدجوانه زنی خاک‌های شور

یکی از اثرات شوری خاک کاهش جوانه زنی بذور به دلیل وجود املاح زیاد و شرایط نامناسب خاک است، با مصرف کود کمپوست شرایط بهتری برای جوانه زنی بذور فراهم می‌شود. همچنین با افزایش کودهای آلی هورمونهای گیاهی از جمله سیتوکینین، اکسین و جیبرلین در خاک افزایش یافته و شرایط را برای جوانه زنی و رشد ریشه و اندام‌های هوایی فراهم می‌کند.

 

تاثیر کمپوست بر سبزینه‌گی گیاه در شرایط شوری

با افزایش شدت شوری خاک، میزان سبزینه‌گی گیاه نیز کاهش می یابد، که این به دلیل کاهش فعالیت فتوسنتزی گیاه در شرایط شوری است. در شرایط شوری مقدار کلرفیل و همچنین جذب CO۲  کاهش می یابد. همچنین در شرایط تنش شوری به دلیل افزایش یون سدیم و کلر دستگاه فتوسنتزی دچار آسیب می‌گردد.

با مصرف کود کمپوست در خاکهای شور به دلیل کاهش یونهای سدیم و کلر میزان کلرفیل a و b  در برگ افزایش می‌یابد.  افزایش فتوسنتز در برگ باعث افزایش سطح برگ و همچنین توسعه سطح ریشه می‌گردد که در پی آن آب و عناصر غذایی بیشتری جذب شده و درنهایت افزایش عملکرد را در پی خواهد داشت.

 

تاثیر کود کمپوست بر عناصر غذایی در شرایط شوری

در شرایط تنش شوری جذب آب و املاح توسط ریشه تحت تاثیر قرار گرفته و جذب کاهش می یابد. با مصرف کود کمپوست به دلیل افزایش تخلخل و انتشار بیشتر اکسیژن جذب آب و املاح نیز بیشتر می شود، در نتیجه جذب عناصر غذایی از جمله نیتروژن، فسفر و پتاسیم افزایش می یابد.

کاهش جذب عناصر غذایی در شرایط تنش شوری می‌تواند به دلیل کاهش تراوایی ریشه، کاهش جمعیت و فعالیت میکروارگانیسم‌ها و بالا بودن میزان یون کلر در محیط ریشه و کاهش فعالیت نیتراتی شدن در خاک باشد. یکی از دلایل کاهش جذب فسفر در شرایط شوری کاهش فعالیت یون فسفات و کاهش قدرت یونی محلول است در خاک‌های شور بالا بودن قدرت یونی، فعالیت عناصر در خاک را کاهش می دهد. مصرف کود کمپوست در خاک‌های شور باعث ایجاد تعادل عناصر غذایی در شرایط شوری می‌شود و اثر سمیت عناصر را در اینگونه خاکها کاهش می دهد.

در شرایط تنش شوری رشد ریشه به شدت کاهش می یابد با توجه به اینکه عنصر فسفر یک عنصر غیر متحرک است به همین دلیل فسفر بایستی در نزدیکی ریشه قرار بگیرد و در صورتی که طول ریشه در شرایط تنش کاهش یابد جذب فسفر هم با مشکل مواجه خواهد شد.

درصورتی که خاک مزارع و باغات شما شور می باشد با مصرف کود کمپوست می‌توانید تا حدودی اثرات شوری را خنثی کنید و شرایظ بهتری را برای رشد و عملکرد گیاه فراهم کنید. امید است با مصرف کود کمپوست بهسازان شرایط بهتری برای کاشت محصولات مختلف کشاورزی در خاک های شور فراهم شود.

 

جهت ارتباط با واحد فروش و اطلاع از قیمت کود کمپوست شرکت بهسازان و نحوه فروش با شماره‌های زیر در ارتباط باشید

تلفن تماس : ۰۹۱۷۹۱۶۶۰۱۸ 

مشاوره :     ۰۹۱۷۳۵۲۳۸۷۱   

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.