یکی از مهم‌ترین مراحل رشد  گندم و جو مرحله پنج زنی است. تعداد پنجه مناسب روی عملکرد محصل تاثیر زیادی دارد عملکرد گندم به تعداد پنجه وابسته است هرچه تعداد پنجه بیشتری داشته باشیم تعداد خوشه نیز افزایش می یابد.

 پنجه‌ها، در حقیقت ساقه‌های جانبی است که کنار طوقه ساقه اصلی رشد می‌کنند. تعدادی از پنجه‌ها   خوشه تولید می کنند و باعث افزایش عملکرد می شوند. اما برخی از پنجه ها علفی شده و تولید خوشه نمی کنند. به این پنجه‌ها  پنجه‌های غیربارورگفته می شود. پنجه‌های غیربارور عملکرد را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند.

همانطور که تعداد پنجه کم می تواند عملکرد را کاهش دهد تعداد پنجه بیش از میزان استاندارد باعث تولید پنجه های غیر بارور می شود. پنجه های غیر بارور فقط مصرف کننده بوده و رشد بوته و خوشه را کاهش می دهد که در نهایت باعث کاهش عملکرد می گردد.

استفاده از کود تقویتی گندم مناسب  مرحله پنجه زنی بسیار اهمیت دارد و باعث افزایش تعداد پنجه می گردد مدیریت صحیح کود دهی باعث افزایش تعداد پنجه های بارور شده که تعداد دانه در بوته نیز افزایش می  یابد.