دکمه اصلی

[button style="primary" href="#"]Button Primary[/button]
دکمه گرد

[button edges="rounded" href="#"]Button Round Edges[/button]
دکمه با خط بیرونی

[button style="outline" href="#"]Button Small[/button]
دکمه تمام عرض

[button fullwidth="true" href="#"]Button Full width[/button]
دکمه با آیکن

[button style="primary" href="#" icon="fa-phone"]Button Primary[/button]

می توانید از کلاس های فونت آیکن اوسوم استفاده کنید.

آیکن ها

می توانید از همه آیکن های فونت FontAwesomeدر این بخش استفاده کنید

[fa icon="fa-leaf"]
or add a link to the icon: [fa icon="fa-leaf" href="#"]

دراپ کپس

Tلورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

[dropcap]First Letter of sentence[/dropcap]
۲۰۱۵

عنوان دراپ کپس

[dropcap title="This is the title"]Text in Dropcap[/dropcap]

آکاردئون

محتوا
محتوا
محتوا
[collapsibles]
  [collapse title="Title 1" active="true"]
    content
  [/collapse]
  [collapse title="Title 2"]
    content
  [/collapse]
  [collapse title="Title 3"]
    content
  [/collapse]
[/collapsibles]

جدول ها

سرویسهزینه هزینه هر ساعت
سرویس۱ ریال۵۰ ریال۴۰
سرویس۲ ریال۵۰ ریال۴۰
سرویس۳ ریال۵۰ ریال۴۰
سرویس۴ ریال۵۰ ریال۴۰
[table cols="سرویس,هزینه, هزینه هر ساعت" data="
سرویس ۱, ریال۵۰, ریال۴۰, 
سرویس ۲, ریال۵۰, ریال۴۰, 
سرویس ۳, ریال۵۰, ریال۴۰, 
سرویس ۴, ریال۵۰, ریال۴۰"]
هزینه هزینه هر ساعت
سرویس ۱ ریال۵۰ ریال۴۰
سرویس ۲ ریال۵۰ ریال۴۰
سرویس ۳ ریال۵۰ ریال۴۰
سرویس ۴ ریال۵۰ ریال۴۰
[table style="boxed" cols=",هزینه, هزینه هر ساعت" data="
سرویس ۱, ریال۵۰, ریال۴۰,
سرویس ۲, ریال۵۰, ریال۴۰,
سرویس ۳, ریال۵۰, ریال۴۰,
سرویس ۴, ریال۵۰, ریال۴۰"]